موضوعات روانشناسی اجتماعی چیست؟

روانشناسی اجتماعی، به بحث روانی در موضوعات خاصی می پردازد. می دانید اساس این طبقه بندی چیست؟ در روانشناسی اجتماعی، مسائلی مثل رقابت در گروه، ستیزه، همکاری، سبقت جویی، رهبری و به طور کلی کنش های متقابل گروهی مورد بررسی واقع می‌گردد. بنابراین می‌توان حیطه تحقیق در روانشناسی اجتماعی را …

توضیحات بیشتر »