خانه | مشاوره تغذیه | رژیم غذایی کاهش وزن در یک ماه

رژیم غذایی کاهش وزن در یک ماه

توجه توجه! کاهش وزن تنها در یک ماه!! در یک ماه با کمک رژیم های غذایی و جلسات مشاوره به تناسب اندام مورد رضایت خود برسید.
در طی اولین و دومین جلسه که با مشاور تغذیه صحبت می کند او با توجه به وضعیت آنالیزی بدن شما رژیم غذایی را می نویسد و در یک ماه تناسب اندام بدنی را آن گونه که خود می پسندید شم ارا به وضعیت متعادل می رساند.
در کاهش وزن تنها باید رژیم غذایی را رعایت کرد و به نکاتی که هفته ای پزشک و مشاوره تغذیه برایتان ارسال می کند دقت کنید.